Medische acceptatie

Anet1by1

Is u na het lezen van onderstaande informatie iets niet duidelijk? Neem dan contact op met een medisch adviseur via 030 – 278 15 70. Dan helpen zij u verder.

Medische gegevens noodzakelijk voor uw verzekering.
Verzekeren is niets anders dan het overnemen van risico’s tegen een zo laag mogelijke premie. Om dat goed te doen, moet Ardanta natuurlijk wel weten hoe groot het risico is dat wij accepteren. Om te kunnen beoordelen of u een uitvaartverzekering kunt afsluiten, en zo ja onder welke voorwaarden, is het nodig dat u naast de gegevens op het aanvraagformulier ook medische gegevens verstrekt. De benodigde medische gegevens vult u in op de gezondheidsverklaring.

Aan de hand van uw antwoorden in de gezondheidsverklaring en eventuele aanvullende gevraagde gegevens geeft de medisch adviseur een advies aan Ardanta. Afhankelijk van uw gezondheid, kan de medisch adviseur ons adviseren u normaal te accepteren, een hogere premie dan normaal te vragen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De medisch adviseur kan ook afwijzend adviseren. De premies van een uitvaartverzekering zijn gebaseerd op een gemiddeld te verwachten eindleeftijd van de verzekerde. Door een ziekte of kwaal kan de te verwachten leeftijd korter worden. Bij verzekerden met een hogere kans op eerder overlijden, wordt dan ook een premieverhoging toegepast.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de richtlijnen gunstiger voor mensen die kanker hebben gehad. Het wordt ook wel Schone Lei-beleid genoemd. Dit geldt bij het aanvragen van een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Maar wist u dat Ardanta al langer een soepel acceptatiebeleid heeft?

Medische gegevens zijn vertrouwelijk
Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden ook als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze alleen voor de medisch adviseur toegankelijk zijn. In wet- en regelgeving is vastgelegd wat wel en niet mag met medische gegevens van een verzekerde. Die bepalingen zijn uitgewerkt in onder andere de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en in het Protocol Verzekeringskeuringen. Daaraan moeten verzekeraars en medisch adviseurs zich houden. Zowel de Gedragscode als het Protocol kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoon (070) 333 87 77 of bij www.verzekeraars.nl.

Als uw gezondheidstoestand verandert: melden tot definitieve acceptatie
Er zit meestal wat tijd tussen het moment waarop u de gezondheidsverklaring invult en het moment waarop wij u laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd of geweigerd. In die periode kan uw gezondheid veranderen (verbeteren of verslechteren). Het is belangrijk dat u die verandering doorgeeft aan de medisch adviseur. U kunt contact opnemen via 030 – 278 15 70.

Er zijn twee redenen om de verandering in uw gezondheid door te geven.
De eerste is dat de verandering van invloed kan zijn op de beoordeling van uw aanvraag door de medisch adviseur. Is uw gezondheid verslechterd, dan moet de medisch adviseur daarmee rekening houden bij zijn advies aan Ardanta. De tweede reden om een verandering in uw gezondheid te melden is misschien nog wel belangrijker. Wanneer u de gezondheidsverklaring niet juist of onvolledig invult of uw veranderde gezondheidstoestand niet tijdig aan ons doorgeeft, kan er sprake zijn van het niet voldoen aan de wettelijke mededelingsplicht. Dit betekent, dat wij de verzekering kunnen opzeggen of moeten aanpassen. Bij het aanpassen van de verzekering kunt u denken aan het niet (langer) verlenen van premievrijstelling of het niet (volledig) uitbetalen van de uitkering bij overlijden. Zodra wij u laten weten dat u definitief bent geaccepteerd dan vervalt uw plicht om veranderingen in uw gezondheidstoestand te melden. De definitieve acceptatie blijkt uit de polis die u wordt toegestuurd.

Uitleg of een klacht indienen
Als u een klacht wilt indienen of uitleg wilt over bijvoorbeeld de reden van de verhoogde premie en hoe deze tot stand is gekomen, kan de verzekerde een schriftelijk verzoek sturen naar:

Ardanta afdeling Medische Acceptatie
Postbus 346
7500 AH Enschede